Huolenpitosopimuksen yleiset ehdot

1. Sopimusosapuolet ja yleisten ehtojen sovellettavuus

Huolenpitosopimuksen osapuolet ovat THE-Enterprise Oy (jäljempänä ”JDM Outlet”) ja Asiakas. Nämä sopimusehdot ovat osa JDM Huolenpitosopimusta ja koskevat vain JDM Huolenpitosopimuksessa yksilöityä ajoneuvoa. Tässä määritellään sopimukseen kuuluvat ja siinä määritellylle ajoneuvolle tarjottavat palvelut ja niiden ehdot.

2. Sopimuksen tarkoitus ja Sopimuskohde

JDM Oulet sitoutuu suorittamaan Huolenpitosopimuksessa ja sen liitteessä määritellyt huolto- ja korjaustoimenpiteet Suomessa myydylle Sopimuskohteelle (jäljempänä ”Auto”) valtuuttamissaan Suomessa sijaitsevissa korjaus- ja huoltopalveluiden toimipisteissä tämän sopimuksen Autoa koskevan huolto-ohjelman mukaisesti.

Huolenpitosopimuksen Auto on JDM Outletin Suomessa sijaitsevasta toimipisteestä hankittu ajoneuvo. Asiakkaan on allekirjoitettava Huolenpitosopimus viimeistään ajoneuvon luovutuspäivänä, hetkenä, jolloin JDM Outlet luovuttaa ajoneuvon toimipisteestään Asiakkaalle. Tämän ajankohdan jälkeen allekirjoitetut Huolenpitosopimukset ovat mitättömiä.

3. Auton huoltaminen ja korjaaminen

Asiakas on velvollinen käyttämään, hoitamaan ja huoltamaan autoa noudattaen sen käyttöohje- ja huoltokirjaa, sekä mahdollisia muita maahantuojan takuuehtoja ja ohjeita. Havaitessaan autossa vian tai muun puutteen Asiakas on velvollinen toimittamaan auton viipymättä huollettavaksi tai korjattavaksi lisävahinkojen välttämiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus teettää huolto- ja korjausvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut JDM Outletin valtuuttamassa Atoy Autohuollon toimipisteessä (Atoy Power Oy – www.atoyautohuolto.fi)

Asiakas huolehtii siitä, että Auto toimitetaan huoltoon määräaikaishuoltojen tekemistä varten riittävän hyvissä ajoin ja kantaa vastuun tämän velvollisuutensa laiminlyönnistä.

Huolenpitosopimuksen perusteella tehtävät huolto- ja korjaustoimenpiteet suoritetaan Atoy Autohuollon toimipisteen taholta siinä laajuudessa kuin se on tarpeen auton luotettavan toiminnan takaamiseksi JDM Huolenpitosopimuksen voimassaoloaikana. Atoy Autohuollolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudattaen ja Asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, joilla huollot suoritetaan ja vika tai vahinko korjataan.

Mikäli Asiakas haluaa teettää autoon huoltoja tai korjauksia, jotka eivät kuulu huolto-ohjelmaan tai tämän sopimuksen piiriin, asiakas sopii niistä erikseen Atoy Autohuollon kanssa ja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista. Atoy Autohuolto laskuttaa nämä toimenpiteet erikseen Asiakkaalta

3.1 JDM Outlet vastaa seuraavista huolto- ja korjauskustannuksista, edellyttäen, että Asiakas on täyttänyt Huolenpitosopimuksen mukaiset velvoitteensa:

-JDM Outletin määrittelemän huolto-ohjelman mukaiset huollot ja niissä tarvittavat varaosat, tarvikkeet ja työt

-sellaisten vikojen korjaukset, jotka aiheutuvat Sopimuskohteen normaalista käytöstä aiheutuvasta luonnollisesta kulumisesta.

3.2 Huolenpitosopimukseen tai JDM Outletin vastattavaksi tai huolto- ja korjausvelvollisuuden piirin eivät kuulu mm. seuraavien kohteiden tai tekijöiden aiheuttamat kustannukset:

– ulkopuoliset tekijät kuten väärän polttoaineen käyttö, kolhut, irtokivien osumat

– kolarikorjaus ja hinaus
– ruostesuojaus, ruostevauriot tai maalaus
– muut kuin tehdasasennettujen varusteiden viat

– viat ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet muualla kuin JDM Outletin valtuuttamassa korjaus-ja huoltopalveluiden toimipisteissä tehdystä huolto- tai korjaustoimenpiteistä

– auton lasit, peilien lasit ja lyhtyjen lasit

– auton ulkopuoliset koristeosat ja listat

– auton pesu-, vahaus ja puhdistus, lukuun ottamatta Plus- ja Premium-sopimustasoihin kuuluvat pesut

– renkaiden uusiminen ja niiden asennus sekä pyöriensuuntaus tai tasapainotus, lukuun ottamatta Plus- ja Premium-sopimustasoihin kuuluvat pesut

Tämän lisäksi Huolenpitosopimuksen piiriin eivät kuulu seuraavat asiat:

– auton mahdollisen tehdastakuun piiriin kuuluvat viat

 – Auton hoidon olennaisesta laiminlyönnistä aiheutuneet viat

c) viat, jos Autoa on käytetty ammattimaisessa liikenteessä (esim. taksina tai kuljetusautona) tai sitä on käytetty kilpa-ajossa

d) viat ja vahingot, jotka kuuluvat jonkun vakuutuksen piiriin tai jotka tulevat korvattavaksi Huolenpitosopimuksen ulkopuolella olevan muun Autoon liittyvän sopimuksen perusteella tai jotka ovat aiheutuneet jonkun kolmannen tahallisesta tai huolimattomasta teosta

3.3 Huollot ja korjaukset ulkomailla

– Suomen ulkopuolella suoritetut huolto- ja korjaustyöt Asiakas maksaa aina itse

4. Auton käyttö

Asiakas on velvollinen hoitamaan ja käsittelemään Autoa sovitun huolto-ohjelman mukaisesti ja muutoinkin noudattamaan tavanomaista huolellisuutta Auton hoidossa ja käytössä. Asiakas voi käyttää Autoa vain yksityiskäyttöön. Tarvittaessa JDM Outletilla on oikeus yhdessä Asiakkaan kanssa tarkastaa Auton käytön sopimuksenmukaisuus. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa Auton rakennetta.

5. Auton vaurioituminen

Huolenpitosopimuksen voimassaoloaikana Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Auton vaurioitumisesta (esim. kolari tai ilkivalta) JDM Outletille..

JDM Outletilla on vauriokorjauksen jälkeen (tai jos korjausta ei tehdä, Auton vaurioitumisen jälkeen) oikeus tarkastaa vaurioitunut Auto. Jos Auton kunto tai vauriokorjauksen JDM Outletin suorittamassa teknisessä tarkastuksessa todetaan tavanomaista heikommaksi tai jos Asiakas ei ole ilmoittanut vauriosta, JDM Outletilla on oikeus purkaa Huolenpitosopimus päättymään heti. Huolenpitosopimuksen päättyessä laskutus oikaistaan kohtien 8. ja 12. mukaisesti.

6. Huolenpitosopimuksen mukaiset maksut, maksujen oikaisut ja muutokset

Huolenpitosopimuksen hinta määräytyy ajoneuvon merkin ja mallin, sopimusajan, ajokilometrimäärän ja sovitun sopimustason mukaan.

Asiakas suorittaa Huolenpitosopimuksen maksut JDM Outletin toimittamien laskujen mukaisesti kuukausittain.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vuotuisen ajomäärän noususta JDM Outletille. Mikäli Asiakas ylittää sopimuksen mukaisen vuotuisen ajomäärän enemmän kuin 2500 km, JDM Outletilla on oikeus muuttaa kuukausimaksua takautuvasti vastaamaan ajettuja kilometrejä.

JDM Outletilla on oikeus muuttaa Huolenpitosopimuksen mukaista maksua, mikäli muutos johtuu lain tai muun säädöksen muutoksesta (esim. arvonlisävero tai muu julkinen vero tai maksu) tai viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä. Edellä mainituista perusteista johtuva Huolenpitosopimuksen maksun muutos tulee voimaan ensimmäisestä muutoksen jälkeen erääntyvästä maksuerästä alkaen.

7. Huolenpitosopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa sopimuksessa sovitun sopimusajan. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan, enintään 180000 km asti.

8. Huolenpitosopimuksen päättyminen

a) Huolenpitosopimus päättyy automaattisesti sovitusta sopimuskaudesta riippumatta silloin, kun ajoneuvolla on ajettu 180000 km.

b) Sopimus päättyy välittömästi, jos:

– Asiakas myy Auton kolmannelle osapuolelle eikä sopimuksen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle ole ilmoitettu kirjallisesti eikä sovittu JDM Outletin kanssa.

c) Huolenpitosopimus päättyy välittömästi myös, jos:

– Auto poistetaan ajoneuvorekisteristä tai

– vakuutusyhtiö lunastaa Auton

d) ) Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Huolenpitosopimus päättymään myös kesken sopimuskauden. Huolenpitosopimus päättyy tällöin seuraavan maksuerän eräpäivänä, ellei toisin sovita. 

Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa Huolenpitosopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä kaikissa yllämainituissa kohdissa (a-d) JDM Outletille kirjallisesti esim. sähköpostilla osoitteeseen myynti@jdmoutlet.fi

9. Huolenpitosopimuksen purkaminen JDM Outletin toimesta

Jälleenmyyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi, jos:

a) Asiakas laiminlyö tähän sopimukseen perustuvan maksuvelvoitteensa siten, että kysymyksessä olevan maksuerän erääntymisestä on kulunut vähintään 20 vuorokautta ja Asiakas ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta maksanut erääntynyttä maksuerää tai

b) Asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo sopimusehtoja tai laiminlyö niiden mukaisia velvoitteita tai

c) Asiakas joutuu konkurssiin tai selvitystilaan

Mikäli sopimuskulut ovat sopimuksen purkuhetkellä suuremmat kuin maksetut maksuerät, Asiakas on velvollinen maksamaan JDM Outletille sopimuksen perusteella siihen mennessä syntyneiden sopimuskulujen ja maksettujen maksuerien täysimääräisen erotuksen lisättynä kertyneillä viivästyskoroilla ja perintäkuluilla.

JDM OUtletin purkaessa Huolenpitosopimuksen Asiakkaalla ei ole oikeutta saada takaisin siihen mennessä maksettujen maksuerien ja sopimuskulujen erotusta.

JDM Outletin tähän sopimukseen perustuva huoltovelvoite päättyy sopimuskauden päättyessä tai silloin kun, Huolenpitosopimus päättyy sopimuskohtien 8. tai 9. mukaisella tavalla ennenaikaisena.

10. Huolenpitosopimuksen purkaminen Asiakkaan toimesta

Asiakkaalla on oikeus purkaa Huolenpitosopimus, mikäli JDM Outlet laiminlyö olennaisella tavalla tämän Huolenpitosopimuksen mukaisia velvoitteita.

11. Huolenpitosopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman JDM Outletin suostumusta.

Huolenpitoopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei oikeuta Asiakasta saamaan takaisin jo maksettuja maksueriä.

JDM Outletilla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää ne edelleen. Edellä mainituista siirroista huolimatta JDM Outlet vastaa Huolenpitosopimukseen liittyvien JDM Outletin velvoitteiden sopimuksenmukaisesta täyttämisestä Asiakkaalle.

12. Asiakkaan yhteys- ja luottotiedot

JDM Outletilla tai sopimuksen siirron saajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot.

13. Huolenpitosopimukseen liittyvät erimielisyydet

Huolenpitosopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen erimielisyyksien ratkaisemisesta, ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan kohdalla Asiakkaan Suomessa sijaitsevan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Logo

Facebook   Instagram

Toimipiste

Petikontie 12
01720 Vantaa

Aukioloajat

Arkisin klo 9-18
Lauantaisin 11-15

JDM-Outlet - THE-Enterprise © 2022